English

  • نانو دارو
  • نانو دارو
  • نانو دارو

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

صفحه اصلی

معرفی شرکت دارو سازی نانودارو

شرکت داروسازی نانودارو در سال 1390 به اهتمام جمعی از پژوهشگران و  متخصصان داروسازی تاسیس گردید، ما بر آنیم تا با توسعه فعالیت های شرکت در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی گامی عمده در تولید علم و توسعه فنآوری برداشته و با شناسایی نیازهای دارویی کشور در زمینه های گوناگون گامی در جهت کاهش آلام بیماران یرداریم.

از آنجا كه ارتقاء مستمر سطح كيفي داروها و همزمان حفظ توان خريد بيماران و در نهايت كسب رضايتمندي پزشك و بيمار سرلوحه فعاليت‌هاي اين شركت قرار گرفته است اين شركت همواره خود را وام‌دار اساتيد، متخصصين، پزشكان و بيماراني مي‌داند كه با ارائه نظرات راهگشاي خود ما را در اين مسير ياري رسانده‌اند.

جدید ترین محصول

محصول جدید روغن کنجد تصفیه در سبد محصولات غذایی فامیلا جای گرفت. روغن کنجد از فواید غذایی بسیار زیادی از جمله کاهش کلسترول خون.

محصول 1

محصول جدید روغن کنجد تصفیه در سبد محصولات غذایی فامیلا جای گرفت. روغن کنجد از فواید غذایی بسیار زیادی از جمله کاهش کلسترول خون، ...

محصول 2

محصول جدید روغن کنجد تصفیه در سبد محصولات غذایی فامیلا جای گرفت. روغن کنجد از فواید غذایی بسیار زیادی از جمله کاهش کلسترول خون، ...

محصول 3

محصول جدید روغن کنجد تصفیه در سبد محصولات غذایی فامیلا جای گرفت. روغن کنجد از فواید غذایی بسیار زیادی از جمله کاهش کلسترول خون، ...